Bydgoszcz zaprasza mieszkańców do składania wniosków dotyczących propozycji rozwoju miasta

Zostały zainicjowane w Bydgoszczy prace nad dokumentem nazywanym Planem ogólnym. Urzędnicy zachęcają mieszkańców, aby wnioskowali o wprowadzanie zmian do propozycji zawartych w projekcie planu do 17 marca. Głównym celem tego planu jest określenie funkcji, które będą pełnić różne strefy miasta oraz zdefiniowanie standardów urbanistycznych.

W 2020 roku wprowadzono nowelizację Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ten zmieniony przepis doprowadził do powstania Planu ogólnego, który ma na celu zastąpić Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Najważniejszą różnicą pomiędzy tymi dokumentami jest to, że nowszy z nich, Plan ogólny, będzie posiadał status aktu prawa miejscowego. W dokumencie tym zdefiniowane zostaną takie elementy jak strefy planistyczne czy gminne standardy urbanistyczne.

Dokument ten będzie miał wiążący charakter dla lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dotychczasowe studia stracą swoją moc po 31 grudnia 2025 roku. Z kolei od pierwszego dnia stycznia 2026 roku, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, będzie możliwe tylko na podstawie obowiązującego Planu ogólnego.