Program Dobry Start: Znajdź informacje jak otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną

O prawo do otrzymania świadczenia w ramach programu Dobry Start mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, pod warunkiem, że są odpowiedzialne za dzieci uczące się (z wyjątkiem tych studiujących). W praktyce, wsparcie to przysługuje każdemu uczącemu się dziecku w wieku do 20 lat, lub do 24 roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych.

Z programu Dobry Start nie mogą skorzystać dzieci uczące się w przedszkolu ani studenci. Wniosek o świadczenie rozpatrywany jest na podstawie wieku rocznikowego ucznia. To oznacza, że jeżeli uczeń skończy 20 lat przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, nadal ma prawo do otrzymania wsparcia. Uczniowie, którzy są pełnoletni i nie są na utrzymaniu rodziców, lub którzy właśnie rozpoczynają proces usamodzielniania po opuszczeniu pieczy zastępczej, mogą samodzielnie złożyć wniosek o wsparcie.