Wybór nowych ławników na kadencję 2024-2027: zadanie dla Rad Gmin

Ławnik jest reprezentantem społeczeństwa w strukturach sądownictwa i uczestniczy w procesie orzekania przez sąd. Obowiązująca kadencja ławników dobiegnie końca wraz z zakończeniem roku 2023, dlatego Rady Gmin są zobowiązane dokonać wyboru nowego składu na kolejną kadencję, która obejmie lata 2024-2027.

Ten czteroletni okres pełnienia funkcji ławnika obecnie obowiązującej kadencji zakończy się właśnie w roku 2023.

W przypadku Bydgoszczy, Rada Miasta ma za zadanie wybrać blisko 170 osób na stanowiska ławników, które będą sprawowane w Sądzie Okręgowym oraz Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w latach 2024-2027. W celu przeprowadzenia tego procesu powołano specjalny zespół, który będzie odpowiedzialny za ocenę zgłoszonych kandydatur.

Kandydatów na ławników mają możliwość zgłaszać właściwe rady gmin, a także prezesi odpowiednich sądów, różne stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z wyjątkiem partii politycznych. Do zgłoszenia kandydata uprawnionych jest również co najmniej 50 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze, którzy stale zamieszkują na terenie gminy dokonującej wyboru. Termin zgłaszania kandydatów ustalony został na dzień 30 czerwca 2023 roku.