Niebezpieczne odpady w Popiele (gm. Komorów)

Na terenie gminy Komorów w miejscowości Popiele dokonano niebezpiecznego odkrycia. Wojewódzki Inspektoriat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy podał do informacji, że w wyrobisku w Popiele znajdują się odpady ujawnione.

„W związku z informacją o zakopywaniu odpadów na terenie wyrobiska w m. Popielewo w gminie Koronowo, w dniach 24 -25 stycznia 2023 r. inspektorzy Wydziału Inspekcji WIOŚ w Bydgoszczy wraz z funkcjonariuszami Policji prowadzili postępowanie wyjaśniające. W trakcie oględzin wykonano odwierty wiertnicą spalinową, potwierdzając zdeponowanie i przysypanie na wskazanym terenie odpadów pochodzenia komunalnego” – informuje WIOŚ.

Prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające kto pozostawił te odpady. Kara za takie przewinienie może oscylować w granicach nawet jednego miliona złotych.

W takich sytuacjach karę można zastosować w myśl poniższych artykułów:

  • 154 kodeksu wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…) podlega karze grzywny do 1.000 złotych”.
  • 183 Kodeksu Karnego mówiący o tym, że: „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi (…) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”