Bydgoska Rada Seniorów rozpoczęła proces rekrutacji kandydatów

Proces nominowania kandydatów do Bydgoskiej Rady Seniorów został oficjalnie zainicjowany. Instytucje takie jak organizacje pozarządowe, kluby dla osób starszych oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów. Miasto Bydgoszcz informuje, że końcowa data nadsyłania zgłoszeń upływa 29 maja bieżącego roku.

Nominacje do Bydgoskiej Rady Seniorów mogą być dokonane przez różnorodne grupy angażujące się w działania na rzecz osób starszych, takie jak kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz inne organizacje pozarządowe. Każda nominująca instytucja ma prawo zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów na stanowiska członków Rady Seniorów.

Aby zgłoszenie było ważne, musi być złożone za pomocą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. Należy do niego dołączyć szereg dokumentów: oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Niezbędne jest także podpisane oświadczenie kandydata o braku karalności oraz świeży odpis z rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny zgłaszającej jednostki oraz upoważnienie osób reprezentujących tę jednostkę.